Huisregels

Respect en discipline

Taekwondo heeft respect en discipline hoog in het vaandel staan. Bij Yom-Chi betekent dit dat je met al je medestudenten en je trainers omgaat zoals je graag wil dat ze met jou omgaan. Ook met de zaal en het materiaal ga je zorgvuldig om: je groet bij binnenkomst en verlaten van de zaal; je helpt opruimen na een training; je ruimt je eigen spullen altijd achter je op, eventueel afval gooi je in de prullenbak. Voorts handel je altijd vanuit zorgvuldigheid naar elkaar (zie ‘dojangetiquette’).

Gelijkwaardigheid

Iedereen binnen Yom-Chi is gelijkwaardig, ongeacht ras, sekse, geloof, cultuur, etc. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt op basis van deze verschillen. Niet iedereen is echter gelijk: trainers hebben meer bevoegdheid dan leden (zie ‘trainers’).

Trainers

Aanwijzingen van de trainers volg je op. Vragen stellen is een belangrijk onderdeel van leren. Het laatste woord is altijd aan de trainers. Zij zullen handelen uit het oogpunt van veiligheid en verantwoordelijkheid.

Lidmaatschap

Met ondertekening van het inschrijfformulier ben je lid van Yom-Chi Taekwondo, met de rechten en plichten die hier bijhoren. De trainers behouden het recht om aspirant-leden te weigeren. Hierover zijn ze geen verantwoording behalve naar elkaar verschuldigd.

Contributie

De contributie bij Yom-Chi Taekwondo bedraagt € 20,- per maand voor één les per week. Voor twee lessen per week wordt een bedrag van € 30,- per maand gehanteerd. De contributie zal per kwartaal door middel van een factuur in rekening gebracht worden. Deze factuur zal iedere eerste week van het nieuwe kwartaal verstuurd worden. De kwartalen zijn: januari t/m maart, april t/m juni, juli t/m september, oktober t/m december.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door een schriftelijk (email)bericht, tenminste een (1) kalendermaand vóór het aflopen van je contributie. Bij het achterwege blijven van dit bericht, loopt je lidmaatschap en daarmee je contributieplicht door tot je het op de afgesproken wijze beëindigt. Hier is geen discussie over mogelijk. Er kan door de trainers afgeweken worden van de contributieplicht, maar alleen in overleg met de hoofdtrainer. Redenen hiervoor kunnen zijn: langdurige blessures, ziekte of andere overmacht. Dit zal echter altijd in overleg gaan. Het laatste woord hierover is altijd aan de trainers.

Rechten en plichten

Ieder lid is verplicht contributie te betalen, zoals afgesproken bij aanvang van het lidmaatschap. Voldoe je hieraan, ben je welkom op alle activiteiten van Yom-Chi. Het is je eigen verantwoordelijkheid je contributie op tijd te betalen. Bij in gebreke blijven volgt als eerste een gesprek met de hoofdtrainer, waarna eventuele andere maatregelen genomen worden. In het uiterste geval volgt schorsing en/of opzegging van het lidmaatschap. Bij financiële problemen bekijken we graag met je wat de mogelijkheden zijn. Kaart ze aan, blijf er niet mee zitten. Trainers zullen hier altijd zorgvuldig mee omgaan.

Kleding

Iedereen traint in een nette dobok en bijbehorende ti, met uitzondering van mensen die net komen trainen. Voor de dobok geldt de regel dat je een witte bies draagt als je een Geupgraad draagt, en een zwarte bies wanneer je een Dangraad draagt. De dobok en ti zijn via Yom-Chi te bestellen.

Verplicht materiaal

Bij de hoofdtrainer is allerlei materiaal te bestellen voor een goed uitgeruste training. Voor heren is het dragen van een tok verplicht, in elke training. In sparringstraining is daarnaast arm-, scheen- en gebitsbeschermer verplicht.

Toernooien

Graag doen we met de school mee aan toernooien. Voor toernooien die de trainers geschikt achten, kun je een uitnodiging krijgen om mee te doen.

Examens

We streven ernaar twee maal per jaar examens te organiseren. Aan twee daarvan kun je meedoen. Zie ook het examenreglement.

TBN

Je bent verplicht lid te worden van de TaekwondoBond Nederland, de overkoepelende bond voor onze sport. Lid worden kan via de site, zie www.taekwondobond.nl, onder ‘lid worden’. Je bent zelf verantwoordelijk voor je aanmelding en je betalingen.

Dojangetiquette

In en rond de dojang geldt een aantal regels, waar je je aan houdt: Bij het betreden en het verlaten van de zaal groet je door middel van een korte buiging. Je zet je mobiele telefoon op stil. Persoonlijke eigendommen leg je aan de zijkant van de zaal waar ze niemand in de weg liggen.

Opstellen aan het begin van de training gaat als volgt: de trainers staan voor de groep. De hoogste leerling staat – met het gezicht naar de trainers – rechts vooraan, daarnaast volgen de drie volgende graden. Op de volgende rij staat de 5e hoogste graad aan de rechterkant, achter de hoogste leerling, en de volgende 3 graden links van hem/haar. Zo gaat dit door tot iedereen een plek heeft. Bij gelijke graden geldt het anciënniteitsbeginsel, dat wil zeggen dat degene die het langst traint het verst vooraan staat binnen die graad.
Aan het begin en einde van de training groet je de trainers door middel van een korte buiging. De hoogste leerling geeft de commando’s ‘Charyeot’ en ‘Kyeungre’, waarop je antwoordt met een buiging en de woorden ‘Tae Kwon’. Dan zegt de hoofdtrainer ‘Joonbi’ en kom je in Gibon Joonbi Seogi.
Na de training groet je de trainers door ze de hand te schudden, op traditionele taekwondomanier: je steekt je rechterhand uit, ondersteund door je linkerhand onder de elleboog. Bij het handen schudden maak je een lichte buiging.
In de dojang wordt niet gegeten en gedronken, behalve wanneer de trainers daar tijd voor inruimen.
Je helpt opruimen.
Je ruimt je rommel achter je op.
Je trekt beide buitendeuren achter je dicht, tegen insluipers.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!